image image
O Nas Orzeczenia i opinie

Orzeczenia i opinie

Poradnia wydaje orzeczenia do:

 • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (upośledzonych umysłowo, z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, narządem ruchu oraz autyzmem) oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 • nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

Orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po złożeniu odpowiednich dokumentów w Sekretariacie Poradni (Wniosek, Opinia o uczniu, Zaświadczenie lekarskie)

 

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:

 • dyrektor lub wyznaczona osoba jako przewodniczący
 • lekarz
 • psycholog
 • pedagog
 • inni specjaliści


Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg potrzeb.

 

Poradnia wydaje opinie m. in. dotyczące:

 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole
 • przyjęcia do gimnazjum dla dorosłych
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - wniosek do Zespołu Orzekającego
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej

 

Dzieci i uczniów przyjmujemy na pisemny Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Poradnia Informacje

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm