Projekty Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia

 

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół nauczycieli/ek i dyrektorów, którzy współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Spotkania członków sieci będą odbywać się 4 razy w ciągu roku. Między spotkaniami uczestnicy sieci będą pracowali na platformie internetowej udostępnionej przez ORE.

Za sprawne funkcjonowanie sieci odpowiedzialny jest koordynator sieci.


Propozycje tematów sieci:

1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.

2. Budowa spójności edukacyjnej

3. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

4. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

5. Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego.

6. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.

7. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.

8. Wycieczka jako forma organizacyjna nauczania przedmiotów przyrodniczych.

9. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej.

10. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

11. Praca ze źródłem historycznym.

12. Praca z uczniem młodszym ? jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków.

13. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

14. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego.

15. Jak budować własny program nauczania?

16. Promocja i budowanie wizerunku placówki.

17. Nauczyciele pracują zespołowo.

18. Jak radzić sobie ze szkolną absencją ? bezpieczeństwo w szkole.

19. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok I) ? bezpieczny Internet.

20. Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok II) ? bezpieczny  Internet.