image image
Procedury

Procedura przyjmowania klientów

PROCEDURA  PRZYJMOWANIA  KLIENTÓW W PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NISKU

 1. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, bezpłatne.
 2. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni /powiat niżański/.
 3. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły /przedszkola/ oraz ich rodziców Poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni /powiat niżański/.
 4. Wizytę może umówić rodzic / prawny opiekun / lub pełnoletni uczeń.
 5. Umówienie wizyty w Poradni następuje na podstawie pisemnego wniosku /druk dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej: www.pppnisko.webd.pl/.
 6. Klient jest umawiany na najbliższy wolny termin,  wg kolejności zgłoszeń.
 7. W sytuacji kryzysu  wyznaczany jest termin poza kolejnością.
 8. Terminy badań, które zostały odwołane przez pracownika poradni /np. z uwagi na zwolnienie lekarskie, wyjazd służbowy/ są wyznaczane przez upoważnionego pracownika w pierwszym możliwym okresie.
 9. W zależności od zgłoszonego problemu, klient może skorzystać z pomocy: psychologa, pedagoga, logopedy lub  doradcy zawodowego.
 10. Dzieci wymagające korekcji wzroku powinny zgłaszać się na badanie w okularach.
 11. Dzieci z wadą słuchu, wymagające aparatownia, powinny zgłaszać się na badania ze sprawnym aparatem słuchowym
 12. W uzasadnionych przypadkach  rodzice /prawni opiekunowie/ lub pełnoletni uczeń-  proszeni są o dostarczenie opinii ze szkoły.
 13. W przypadku dzieci/ pełnoletniego ucznia którzy byli diagnozowani w innych poradniach lub placówkach oraz są leczeni w poradniach specjalistycznych wskazane jest, aby rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń/ przedstawili posiadaną dokumentację.
 14. Wszystkich pracowników poradni / zarówno merytorycznych, jak i administracji i obsługi oraz stażystów/ obowiązuje tajemnica służbowa.
 15. Procedura przyjmowania klientów uwzględnia i zapewnia realizację zasady równości szans w dostępie do udzielanej pomocy.

Procedury wydawania opinii

PROCEDURY  WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W NISKU

 1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka lub pełnoletniego ucznia
 2. Opinia wydana przez Poradnię zawiera:
  • oznaczenie poradni,
  • numer poradni,
  • datę wydania opinii,
  • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania; w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz klasę,
  • diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której opinia dotyczy, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby
  • wskazanie odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
  • podpis dyrektora poradni
 3. Opinię redagują osoby prowadzące diagnozę po uprzednim omówieniu problemu i wspólnym wypracowaniu wniosków.
 4. W celu wydania opinii Poradnia może prosić rodziców o dostarczenie zaświadczeń lekarskich, określających stan zdrowia dziecka, jeśli wymaga tego proces diagnostyczny oraz wyników badań z innych placówek, jak również opinii wychowawcy grupy przedszkolnej, klasy lub innych dokumentów istotnych w procesie diagnozy
 5. Opinie wydaje się w jednym egzemplarzu w terminie nie później niż 30 dni od momentu złożenia wniosku.
 6. Wnioskodawca odbierający oryginał opinii, kwituje jej odbiór na teczce indywidualnej.
 7. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą opinia może być przesłana drogą pocztową na adres podany we wniosku.

Poradnia może przekazać kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko tylko  za zgodą rodziców / prawnych opiekunów/.

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Poradnia Informacje

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-17.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm